Hem » Inlägg märkt 'PISA 2018'

Etikettarkiv: PISA 2018

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

Info angående skolans deltagande i PISA 2018

Information från Skolverket gällande skolans deltagande i PISA 2018.

Hej!
Du är vårdnadshavare för en elev vars skola har valts ut att delta i PISA 2018
(Program for International Student Assessment). Studien undersöker 15-åriga
elevers kunskaper i och attityder till läsförståelse, matematik och naturvetenskap.
Studien genomförs vart tredje år och 2018 är det sjunde gången som Sverige deltar.

PISA organiseras av OECD (the Organisation for Economic Co-operation and
Development). I Sverige är det Skolverket som ansvarar för studiens genomförande.

Så här genomförs PISA 2018
Omkring 80 länder kommer att delta i PISA 2018. Varje land gör ett urval av 15-
åriga elever på ett antal skolor. I Sverige deltar totalt omkring 7 500 elever från
cirka 230 skolor.

Eleverna gör ett prov i läsförståelse, matematik och naturvetenskap samt besvarar
en enkät med bl.a. frågor om sitt lärande, engagemang och motivation i ämnena.
Rektorerna besvarar frågor om t.ex. undervisning och lärandemiljö. Utifrån resultaten
i PISA är sedan syftet att lyfta fram sådant som fungerar bra i den svenska skolan
och vad som kan bli ännu bättre.

Studien är frivillig och som vårdnadshavare har du rätt att få information om att
ditt barn är utvald till PISA 2018. Eleverna kommer på sin skola under skoltid att
göra provet och besvara enkäten i mars 2018. Om du inte vill att ditt barn deltar i
studien ombeds du höra av dig till någon av kontaktpersonerna på Skolverket, se
nedan.

Läs mer om PISA på: www.skolverket.se/PISA.

Med vänliga hälsningar
Skolverket
genom,

Ellen Almgren
Projektledare

Maria Axelsson
Biträdande projektledare

Ulrika Wennerberg
Projektkoordinator

Hur lämnade uppgifter används
Efter att de insamlade uppgifterna sammanställts avlägsnas alla identitetsuppgifter innan materialet bearbetas. Forskare kommer att hjälpa Skolverket med analysen av insamlade prov- och enkätsvar. Skolverket skriver en rapport om de svenska resultaten som publiceras i december 2019. Dessutom kommer forskare tillsammans med Skolverket att göra fördjupade analyser av materialet efter den första rapporteringen. I Skolverkets rapporter kommer det inte att framgå vilka skolor eller elever som är med i studien, resultaten presenteras på nationell nivå.

För att inte belasta eleverna med frågor om uppgifter som redan finns hos Statistiska centralbyrån (SCB) kommer de prov- och enkätsvar som samlas in att kompletteras med olika uppgifter. Det handlar om kön, betygsuppgifter och migrationsbakgrund. För elevernas vårdnadshavare/föräldrar kompletteras uppgifter om utbildning och migrationsbakgrund.

Inte förrän SCB hunnit samla in betygen för alla elever i landet kan betygsdata läggas till. Därför behöver SCB spara en koppling (identifieringsnyckel) mellan de deltagande elevernas avidentifierade svar och personnummer högst sex år efter att PISA:s genomförts.

Lämnade svar är skyddade
Det kommer inte att framgå vad enskilda elever har svarat när undersökningens resultat redovisas. Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att alla som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt. Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Skolverket är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Skolverket utför. SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB gör. Personuppgiftsansvar innebär bland annat att Skolverket och SCB är skyldig att på begäran av dig eller ditt barn rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du och ditt barn har också rätt att gratis en gång per år begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad om er.

Resultat
Resultaten från PISA 2018 kommer att finnas tillgängliga i en rapport som publiceras i december 2019. Rapporten kan laddas ner från www.skolverket.se/PISA.

Arkiv