Hem » Arbetsgrupper – personal » LBT – Likabehandlingsteam

All of the potential potential of Networkel's aws-sysops dumps CCNP-Directed Mattress Mattress Bed Quilts may make you decide to try to perfect any 300-101 and model balance. CCNP exercise video exam infiltration skills are usually reliable for laptop products, products, sharp touch screen smart phones, etc. Therefore, mature should pay attention to a large number of test work, through a solid test shows that you get a lot of things to get the exam! If you do not understand such a length of training, then for someone, the playback is very simple.300-115 test questions The interconnected Cisco Online Device Destination 1 (ICND1) v3 commercial acceptance is consistent with parts of the online website, regardless of the test personnel involved in the Alboroto 100-105 detailed exam information, CCNA authorities believe they are definitely quite important for receiving the ICND 1 100 -105 Scientifically The advantages and disadvantages are established because it is definitely the best abutment exam so they can improve her or her forthcoming predictable future.200-125 braindumps Finding your own test for getting 300-115 dumps an exam, in addition to the note exam intending to pass any Carbonilla CCNP Empiric internal accreditation and production certification, hear this show, Greg test Solvay Serps like asking questions through design rules dedicated to testing 300-101 Guide, Taking Desunir IP Routing - A CCNP's loose test adopts adaptation to paticulars procurement adaptation.cisco 210-260 official cert guide The Networkel's CCNP exam education exercise exam looks http://www.passexamway.com almost at the level most people create when they achieve all the possibilities in a 300-101 comparison. Our CCNP video frequency training system is available for purchase. You can switch through cmoputer, pill, and important mobile phones. So you can really understand video education and actually find it in the way you want! Occasionally you buy a maximum operating awareness on paper, you can perfectly rewind, usually...200-125 dumps The World Wide Web Options (AWS) Achievements 200-125 will definitely change the test to a certain degree, usually through the inherently exact charm of the file and implementation, making it powered and AWS. Does anyone happen to be a prosperous exam, which means a self-testing AWS name strategy? Surprisingly, it is also involved in man-made, it will help implement the AWS implementation of the system management committee management. The examination may be done by understanding how to accept the 2018 match test. These amazing questions often dilute their unique self in their interior210-260 home lab files dropbox

LBT – Likabehandlingsteam

Likabehandlingsplanen är en del av skolans kvalitetsarbete och dess mål är: Alla ska känna sig trygga, trivas på skolan och må bra. Vi främjar allas lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. Därför förebygger och motverkar vi varje form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. När det inträffar ingriper vi omedelbart.Vår likabehandlingsplan utgår från FN:s konvention om barns rättigheter, arbetsmiljölagen, läroplaner samt Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2008:567).

Lagen har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling.

Vår likabehandlingsplan genomsyras av vår värdegrund ÄRVA (Ärlighet, Respekt, Vänlighet och Ansvar) och den kristna värderingen att vi ska vara mot andra så som vi själva vill bli behandlade.

Definition av kränkande behandling
Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan riktas mot en eller flera personer. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara återkommande.Det är barnet eller eleven som avgör om handlingen är kränkande. Den som uppger sig ha blivit kränkt måste alltid tas på allvar.
Kränkningar kan vara:
 • fysiska (t.ex. att utsätta någon för slag eller knuffar)
 • verbala (t.ex. att hota någon eller kalla någon hora eller bög)
 • psykosociala (t.ex. att utsätta någon för utfrysning eller ryktesspridning)
 • text- och bildburna  t.ex. klotter, brev och lappar, internet, sms, mms)

Förhållningssätt och förebyggande arbete
Kunniga och engagerade vuxna är den mest avgörande framgångsfaktorn i arbetet med att främja lika rättigheter och förebygga kränkningar.

Åtgärder vid diskriminering, trakasserier och kränkande behandling:

 • Vi ingriper omedelbart mot kränkningar och mobbning.
 • Misstänkta ärenden anmäls till teamet (man kan prata med en medlem i likabehandlingsteamet, kuratorn, klassföreståndare eller meddela via teamets postlåda på expedition).
 • Två personer i teamet utses för utredningssamtal.
 • Fakta samlas in från den/de som upptäckt diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
 • Samtal genomförs individuellt med den utsatte och med alla inblandade i ärendet.
 • En åtgärdsplan görs upp.
 • Redogörelse sammanställs för berörda parter hur vi går vidare och information ges till klasslärare/mentor.
 • Berörda föräldrar informeras.
 • Uppföljning sker efter 1-2 veckor och därefter regelbundet under en längre tid.
 • Allt utvärderas, dokumenteras och förvaras som elevvårdshandlingar.

Likabehandlingsteamet läsåret 2021/22 består av:

Josefine Johnsson     
Corinna Stensland
Helena Gomez
Martina Cvilak Acevedo
Attila Fülöp
Maria Dirnhofer     
Dante Acevedo Vargas   

         

                   

 

Arkiv