Home » Ansökan » Allmän föräldrainformation

Allmän föräldrainformation

Öppettider: Skolan är öppen från klockan 07.30 till 16.00. Eleverna ska dock inte dröja sig kvar inne på skolan för länge efter skolans slut utan lämna skolan senast en kvart efter att den sista lektionen slutat. 

Skolsköterskan arbetar måndag – onsdag samt torsdag jämn vecka. Skolhälsan är öppen, utan tidsbokning, måndag 08.15-09.00 samt tisdag och onsdag 11.45- 13.00.

Förskolan är för närvarande öppen från kl. 07.00 till klockan kl. 17.00.

Sjukanmälan: Om man är sjuk måste vårdnadshavare sjukanmäla. Detta görs genom att logga in på SchoolSoft och använda tjänsten frånvaroanmälan. Du kan i undantagsfall också ringa skolan samma dag som eleven blivit sjuk 7.00-7.45 till 08-121 494 00. Uppge elevens namn, klass samt datum. Till förskolan ringer man 08-121 494 10.

Hastighetsbegränsning/Parkering: Inom och intill skolan gäller en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Föräldrar får parkera på skolans P-platser, men bara under kort tid i samband med lämning och hämtning av barn.

Ledighet: 
Skolan är mycket restriktiv när det gäller ledighet. Skollagen ger skolan möjlighet att bevilja ledighet men det finns ingen automatisk rätt till ledighet. Ansökan ska alltid göras skriftligt på särskild blankett (finns på hemsidan/skolexpeditionen) och lämnas till klassföreståndaren, som kan bevilja ledighet i upp till två dagar. Ledighet i mer än två dagar kan beviljas av rektor, vanligtvis högst 10 dagar per läsår.

Värdesaker: Det bästa sättet att undvika stölder eller förlust/skada av värdesaker i skolan är att inte ta med dem. Eleven ansvarar själv för de saker han/hon tar med sig.

Förlorade/kvarglömda saker: Kontakta skolexpeditionen om Du förlorat någon sak. För kläder finns en låda vid entrén. Märk gärna kläder med elevens namn. Det som inte hämtas inom rimlig tid skänks till välgörenhet i slutet av varje termin.

Mobiltelefoner: Elever i årskurs F-6 ska lämna sina mobiler till läraren när de kommer på morgonen. För elever i åk 7-9 gäller att mobiltelefoner ovillkorligen ska vara avstängda under lektionstid. Vid akut behov att ringa får eleven vända sig till klassföreståndaren. Elever som inte följer denna regel blir fråntagen telefonen som sedan får hämtas på expeditionen efter skoldagens slut. Upprepad förseelse kan innebära att mobiltelefonen måste hämtas av förälder eller omhändertas under en längre period.

Fotografering: Det är inte tillåtet att utan tillstånd från personalen fotografera eller filma inom skolans område.

Modersmålsundervisning: De elever som talar ett annat språk än svenska i hemmet har rätt till modersmålsundervisning på skolan, anordnad av Språkcentrum. Intresse ska anmälas till klassföreståndaren på särskild blankett.

Skolmaterial: Eleverna får låna skolans läroböcker. Det är därför viktigt att de är rädda om böckerna och sätter ett skyddande omslag på dem. Böckerna ska också vara märkta med elevens namn och klass. Förlorade eller förstörda böcker måste ersättas.

Bibliotek: På skolan finns ett centralt beläget bibliotek där eleverna kan låna böcker under skoltid. Öppettider finns anslagna utanför dörren.
 Under skolveckan har eleverna en schemalagd lässtund.

Elevregister: Skolan behandlar uppgifter om barnen/eleverna och deras föräldrar i sin elevadministrativa verksamhet. Det handlar om uppgifter som är nödvändiga för att kunna administrera verksamheten, t.ex. för kontakt med er, sammanställning av klasslistor och skolkatalog, betygsrapportering och annan rapportering till kommuner, Skolverket och andra myndigheter när dessa begär in personuppgifter som skolan måste lämna enligt gällande lagar eller förordningar. Skolan använder registret i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL 1998:204) Ingen obehörig får tillgång till uppgifterna i elevregistret, som förvaras på ett säkert sätt på skolans expedition. Varje elev ska lämna in en ifylld elevregisterblankett. Det är viktigt att vi snabbt kan nå er vid behov. Vi vill också ha ett telefonnummer till annan kontaktperson om ni själva inte kan nås. Vid flyttning ska anmälan om ny adress snarast lämnas till klassföreståndaren.

Förväntansdokument: Här kan du läsa vilka förväntningar vi har på varandra, allt för att skolgången ska fungera så bra som möjligt tillsammans.

Förskolan till klass 6: Förväntansdokument F-6

Högstadiet: Förväntansdokument 7-9

Arkiv