Home » Arbetsgrupper – personal » LBT – Likabehandlingsteam

LBT – Likabehandlingsteam

Likabehandlingsplanen är en del av skolans kvalitetsarbete och dess mål är: Alla ska känna sig trygga, trivas på skolan och må bra. Vi främjar allas lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. Därför förebygger och motverkar vi varje form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. När det inträffar ingriper vi omedelbart.Vår likabehandlingsplan utgår från FN:s konvention om barns rättigheter, arbetsmiljölagen, läroplaner samt Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2008:567).

Lagen har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling.

Vår likabehandlingsplan genomsyras av vår värdegrund ÄRVA (Ärlighet, Respekt, Vänlighet och Ansvar) och den kristna värderingen att vi ska vara mot andra så som vi själva vill bli behandlade.

Definition av kränkande behandling
Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan riktas mot en eller flera personer. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara återkommande.Det är barnet eller eleven som avgör om handlingen är kränkande. Den som uppger sig ha blivit kränkt måste alltid tas på allvar.
Kränkningar kan vara:
 • fysiska (t.ex. att utsätta någon för slag eller knuffar)
 • verbala (t.ex. att hota någon eller kalla någon hora eller bög)
 • psykosociala (t.ex. att utsätta någon för utfrysning eller ryktesspridning)
 • text- och bildburna  t.ex. klotter, brev och lappar, internet, sms, mms)

Förhållningssätt och förebyggande arbete
Kunniga och engagerade vuxna är den mest avgörande framgångsfaktorn i arbetet med att främja lika rättigheter och förebygga kränkningar.

Åtgärder vid diskriminering, trakasserier och kränkande behandling:

 • Vi ingriper omedelbart mot kränkningar och mobbning.
 • Misstänkta ärenden anmäls till teamet (man kan prata med en medlem i likabehandlingsteamet, kuratorn, klassföreståndare eller meddela via teamets postlåda på expedition).
 • Två personer i teamet utses för utredningssamtal.
 • Fakta samlas in från den/de som upptäckt diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
 • Samtal genomförs individuellt med den utsatte och med alla inblandade i ärendet.
 • En åtgärdsplan görs upp.
 • Redogörelse sammanställs för berörda parter hur vi går vidare och information ges till klasslärare/mentor.
 • Berörda föräldrar informeras.
 • Uppföljning sker efter 1-2 veckor och därefter regelbundet under en längre tid.
 • Allt utvärderas, dokumenteras och förvaras som elevvårdshandlingar.

Läs hela likabehandlingsplanen här: Likabehandlingsplan 2016-17

Likabehandlingsteamet består av:

Mats Hansén                                            rektor
Josefine Johnsson                                   biträdande rektor/biträdande förskolechef
Dante Acevedo Vargas                            fritidsverksamheten
Åsa Hemmälin 
                                         arbetslag 1, fsk-åk 3
Helena Gomez                                               arbetslag 2, åk 4-6
Martina Cvilak                                           arbetslag 3, åk 7-9
Dante Acevedo Reveco                             kurator
Inga-Lill Ellner                                           skolsköterska

 

Arkiv