Home » Aktuellt » Info angående skolans deltagande i PISA 2018

Info angående skolans deltagande i PISA 2018

Information från Skolverket gällande skolans deltagande i PISA 2018.

Hej!
Du är vårdnadshavare för en elev vars skola har valts ut att delta i PISA 2018
(Program for International Student Assessment). Studien undersöker 15-åriga
elevers kunskaper i och attityder till läsförståelse, matematik och naturvetenskap.
Studien genomförs vart tredje år och 2018 är det sjunde gången som Sverige deltar.

PISA organiseras av OECD (the Organisation for Economic Co-operation and
Development). I Sverige är det Skolverket som ansvarar för studiens genomförande.

Så här genomförs PISA 2018
Omkring 80 länder kommer att delta i PISA 2018. Varje land gör ett urval av 15-
åriga elever på ett antal skolor. I Sverige deltar totalt omkring 7 500 elever från
cirka 230 skolor.

Eleverna gör ett prov i läsförståelse, matematik och naturvetenskap samt besvarar
en enkät med bl.a. frågor om sitt lärande, engagemang och motivation i ämnena.
Rektorerna besvarar frågor om t.ex. undervisning och lärandemiljö. Utifrån resultaten
i PISA är sedan syftet att lyfta fram sådant som fungerar bra i den svenska skolan
och vad som kan bli ännu bättre.

Studien är frivillig och som vårdnadshavare har du rätt att få information om att
ditt barn är utvald till PISA 2018. Eleverna kommer på sin skola under skoltid att
göra provet och besvara enkäten i mars 2018. Om du inte vill att ditt barn deltar i
studien ombeds du höra av dig till någon av kontaktpersonerna på Skolverket, se
nedan.

Läs mer om PISA på: www.skolverket.se/PISA.

Med vänliga hälsningar
Skolverket
genom,

Ellen Almgren
Projektledare

Maria Axelsson
Biträdande projektledare

Ulrika Wennerberg
Projektkoordinator

Hur lämnade uppgifter används
Efter att de insamlade uppgifterna sammanställts avlägsnas alla identitetsuppgifter innan materialet bearbetas. Forskare kommer att hjälpa Skolverket med analysen av insamlade prov- och enkätsvar. Skolverket skriver en rapport om de svenska resultaten som publiceras i december 2019. Dessutom kommer forskare tillsammans med Skolverket att göra fördjupade analyser av materialet efter den första rapporteringen. I Skolverkets rapporter kommer det inte att framgå vilka skolor eller elever som är med i studien, resultaten presenteras på nationell nivå.

För att inte belasta eleverna med frågor om uppgifter som redan finns hos Statistiska centralbyrån (SCB) kommer de prov- och enkätsvar som samlas in att kompletteras med olika uppgifter. Det handlar om kön, betygsuppgifter och migrationsbakgrund. För elevernas vårdnadshavare/föräldrar kompletteras uppgifter om utbildning och migrationsbakgrund.

Inte förrän SCB hunnit samla in betygen för alla elever i landet kan betygsdata läggas till. Därför behöver SCB spara en koppling (identifieringsnyckel) mellan de deltagande elevernas avidentifierade svar och personnummer högst sex år efter att PISA:s genomförts.

Lämnade svar är skyddade
Det kommer inte att framgå vad enskilda elever har svarat när undersökningens resultat redovisas. Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att alla som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt. Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Skolverket är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Skolverket utför. SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB gör. Personuppgiftsansvar innebär bland annat att Skolverket och SCB är skyldig att på begäran av dig eller ditt barn rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du och ditt barn har också rätt att gratis en gång per år begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad om er.

Resultat
Resultaten från PISA 2018 kommer att finnas tillgängliga i en rapport som publiceras i december 2019. Rapporten kan laddas ner från www.skolverket.se/PISA.

Arkiv